homeland logo homeland symbol homeland text
ZAVŘÍT MENU

Podmínky

Podmínky užívání webových stránek homeland.cz („Podmínky“)

Webové stránky www.homeland.cz (dále jen jako „Stránky“) vlastní společnost Homeland.cz s.r.o., zapsaná a působící podle zákonů České republiky, se sídlem Národní 135/14, 110 00 Praha 1 - Nové Město, Česká republika („HOMELAND“). Vstupem na Stránky nebo jejich užíváním projevujete s dále uvedenými Podmínkami svůj souhlas.

Společnost HOMELAND tyto Podmínky může změnit nebo upravit bez předchozího upozornění. Vzhledem k tomu doporučujeme, abyste si tyto Podmínky pročetli vždy, když na Stránky vstupujete nebo je užíváte. Užívání Stránek po provedení změn těchto Podmínek znamená, že souhlasíte se změněnými Podmínkami. Pokud na Podmínky nechcete přistoupit, nemůžete Stránky užívat. Společnost HOMELAND výslovně odmítá jakékoliv podmínky navržené vámi, které doplňují nebo jsou v rozporu s těmito Podmínkami; takové podmínky jsou neplatné a neúčinné. Tyto Podmínky jsou účinné od 1. 1. 2016.

Užívání obsahu Stránek

Společnost HOMELAND je vlastníkem veškerých autorských práv ke Stránkám a jejich obsahu, včetně textů, grafického provedení, technických výkresů, grafiky, videí, obrázků, nebo snímků vystavených na Stránkách a rovněž autorských práv k výběru a způsobu uspořádání souborů nacházejících se na Stránkách („Obsah“). Bez ohledu na výše uvedené mohou být některé materiály nebo texty vystavené společností HOMELAND na Stránkách vlastnictvím třetích osob a mohou požívat ochrany podle příslušných právních předpisů upravujících ochranu práv k duševnímu vlastnictví.

Veškerý Obsah Stránek včetně fotografií, videí, loga HOMELAND, umístěných na Stránkách podléhá ochraně podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění.

Obsah Stránek můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní, nekomerční účely.

Obsah nesmíte reprodukovat, upravovat ani nijak komerčně využívat. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti HOMELAND nesmíte zejména, aniž by tím však byla omezena obecná platnost omezení uvedených v předchozí větě,

• Obsah redistribuovat, znovu přenášet, znovu publikovat (včetně prostřednictvím jeho užití jako části knihovny, archivu nebo podobné služby)

• Z kopií Obsahu vytvořených v souladu s těmito Podmínkami odstraňovat oznámení o autorských právech nebo ochranných známkách

• Vytvářet databázi v elektronické nebo strukturované manuální podobě systematickým stahováním a ukládáním celého Obsahu nebo jeho libovolné části.

Při užívání Stránek nesmíte narušovat bezpečnost, celistvost a obecně provoz Stránek, užívat Stránky pro přenos poškozujících souborů nebo se pokoušet proniknout do případných neveřejných částí Stránek. Dále jste povinni respektovat autorská práva společnosti HOMELAND ke Stránkám a také práva třetích osob k materiálům a textům vystaveným společností HOMELAND na Stránkách, které jsou ve vlastnictví třetích osob a požívají ochrany podle příslušných zákonů upravujících ochranu práv k duševnímu vlastnictví. Žádosti o nové publikování nebo redistribuování Obsahu zasílejte společnosti HOMELAND na adresu info@homeland.cz.

Omezení odpovědnosti

Za veškerá rizika vyplývající z užívání Stránek nesete plnou odpovědnost. Jakákoliv ujednání mezi vámi a třetí osobou na základě Obsahu Stránek jsou na vaše výhradní riziko a odpovědnost.

Vzhledem k počtu zdrojů, z nichž společnost HOMELAND obsah získává, a k povaze elektronické distribuce prostřednictvím internetu neposkytuje společnost HOMELAND ohledně Stránek, Obsahu, softwaru nebo služeb, jež jsou k dispozici prostřednictvím Stránek (společně „Služby stránek“), žádné záruky. Služby stránek jsou zejména poskytovány „jak stojí a leží“ se všemi chybami a tak, jak jsou dostupné. V míře povolené příslušným zákonem společnost HOMELAND tímto odmítá veškeré záruky, podmínky nebo povinnosti jakékoliv povahy, zejména záruky způsobilosti pro určitý účel, výslovné nebo zákonné záruky či záruky nebo povinnosti týkající se přesnosti, včasnosti a úplnosti Obsahu a Služeb stránek.

Osobní údaje a šíření obchodních sdělení

Ochrana osobních údajů Uživatele, Zákazníka či jakékoli jiné osoby, jejíž osobní údaje byly přímo touto osobou Poskytovateli sděleny či byly sděleny spolupracující osobou Poskytovatele jako zejména osobní údaje příjemce služby (Zákazníka) Poskytovatele v souvislosti s jeho činnosti v oblasti realit (dále jen „Osoba“), který je fyzickou osobou, je poskytována Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (dále jen „GDPR“), vnitřními předpisy Poskytovatele a zabezpečením a dalšími příslušnými právními předpisy. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Poskytovatelem se rozumí HOMELAND. Poskytovatel je správcem osobních údajů.

Poskytovatel shromažďuje a zpracovává následující osobní údaje Osoby, je-li fyzickou osobou v následujícím rozsahu:

 • jméno a příjmení
 • adresa bydliště
 • fakturační adresa, je-li odlišná od adresy bydliště
 • telefonní číslo
 • adresa elektronické pošty
 • identifikační číslo
 • daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno
 • adresa elektronické pošty

Pokud by byly za výjimečných okolností poskytnuty Poskytovateli osobní údaje, které jsou podle GDPR právních standardů klasifikovány jako obzvláště citlivé – např. etnický původ, náboženské vyznání nebo zdravotní stav – je Poskytovatel povinen takové citlivé osobní údaje zpracovat pouze v souladu s příslušnou legislativou. Vzhledem ke skutečnosti, že Poskytovatel osobní údaje většinou získává od svého zákazníka, a to jak prodávajícího či pronajímatele, tak kupujícího či nájemce nemovitosti (dále jen „Zákazník“), prohlašuje tímto výslovně Zákazník, že získal a disponuje platným souhlasem Osoby ke zpracování takového osobního údaje, včetně obzvláště citlivých osobních údajů. Zákazník je povinen informovat Poskytovatele o skončení platnosti souhlasu Osoby do 7 dní od vzniku takové skutečnosti.

Zpracováním osobních údajů Osoby může Poskytovatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Realizace práv Osob tím není dotčena.

Osoby mají následující práva:

 1. a. právo na přístup k osobním údajům
  1. Toto právo znamená, že od Poskytovatele může Osoba požadovat informace o tom, zda zpracovává osobní údaje, které se jej týkají či nikoliv. V případě, že takové údaje zpracovává, má Osoba právo žádat informace za jakými účely, v jakém rozsahu a jakým způsobem osobní údaje Poskytovatel zpracovává a může žádat kopii těchto údajů. Vydání kopie může být Poskytovatelem zpoplatněno.
 2. b. právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů
  1. Toto právo znamená, že Osoba kdykoliv může požádat o opravu nebo doplnění osobních údajů. Takový požadavek provede Poskytovatel bez zbytečného odkladu, ovšem s ohledem na aktuální technické možnosti.
 3. c. právo na výmaz
  1. Toto právo znamená, že v případě, že Osoba Poskytovatele požádá, vymaže Poskytovatel osobní údaje, pokud: (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů, (iv) odpadla zákonná povinnost ke zpracování stanovená právem Evropské unie nebo vnitrostátními právními předpisy, (v) Osoba odvolá svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů a zároveň již neexistují žádné další důvody pro jejich zpracování.
 4. d. právo na omezení zpracování osobních údajů
  1. Toto právo znamená, že Osoba může požádat o omezení zpracování osobních údajů. V takovém případě osobní údaje Poskytovatel znepřístupní, dočasně odstraní či uchová nebo provede jiné úkony zpracování, které zajistí řádný výkon tohoto uplatněného práva.
 5. e. právo na přenositelnost údajů
  1. Toto právo znamená, že Osoba může požádat, aby osobní údaje, které se ji týkají, a které jsou zpracovávány automatizovaně a na základě souhlasu nebo smlouvy, byly předány třetímu subjektu. Pokud by výkonem tohoto práva byla nepříznivě dotčena práva jiných osob, je možné, že takové žádosti nebude možno vyhovět.
 6. f. právo vznést námitku
  1. Toto právo znamená, že Osoba může vznést námitku proti zpracování osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu nebo pro účely marketingových aktivit. Jestliže vznese námitku proti zpracování pro účely marketingových aktivit, přestane Poskytovatel osobní údaje zpracovávat. Jestliže vznese námitku proti zpracování z důvodu oprávněného zájmu, takovou námitku Poskytovatel nejprve vyhodnotí a bude Osobu informovat o jejím vyřízení. Pokud bude námitce vyhověno, přestane Poskytovatel tyto osobní údaje zpracovávat, může se ale stát i to, že takové námitce nebude možné vyhovět.
 7. g. právo podat stížnost na zpracování osobních údajů
  1. V případě nespokojenosti s vyřízením žádosti a uplatnění výkonu práva, má Osoba, jejíž osobních údajů se zpracování týká, právo podat stížnost k dohledovému orgánu - Úřadu na ochranu osobních údajů, web: www.uoou.cz, tel.: 234 665 111, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, Praha, 170 00.
 8. h. právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu, v jakém byl poskytnut

Odvolat souhlas může Osoba kdykoliv bez udání důvodu, a to buď kliknutím na příslušný odkaz, písemně na adrese Homeland.cz s.r.o., Národní 135/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město, případně prostřednictvím e-mailové adresy: info@homeland.cz.

Osobní údaje výše uvedené budou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou a při dodržení veškerých dalších zákonných povinností a s ohledem na zajištění kvality služeb, maximálně po dobu 5 let. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Poskytovatel neobchoduje s osobními údaji Osob. Osobní údaje Osob mohou být předávány do zahraničí i třetím osobám (ať už v zahraničí či tuzemsku) a mohou být ze zahraničí přístupné zejména v případech pronájmu či prodeje nemovitosti s mezinárodním prvkem či v případě, že pro Poskytovatel užívá k přepravě zásilky adresované Zákazníkovi třetí osobu.

Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Osobní údaje Osob mohou být použity pro marketingové sdělení. Odvolá-li Osoba souhlas se zpracováním osobních údajů, uvede přitom, zda odvolává pouze ve vztahu k určitým osobním údajům či zda ke všem osobním údajům a dále uvede, k jakým účelům odvolává souhlas či ke všem. Odvolá-li osoba souhlas jen k některému osobnímu údaji a k některému účelu, např. Osoba odvolá souhlas se zpracováním adresy za účelem toho, že si nepřeje dostávat další marketingová sdělení, má Poskytovatel za to, že souhlas poskytnutý k ostatním údajům i účelům je nadále platný.

Poskytovatel zpracovává osobní údaje Osob za těmito účely:

 1. a. poskytování služeb a plnění smlouvy
  1. Údaje zpracovává Poskytovatel za tím účelem, aby mohl poskytovat své služby (zprostředkování prodeje a pronájmu nemovitostí apod.) a služby spojené s uvedeným.
  2. Právním základem v tomto případě je tedy zpracování údajů pro účely plnění smlouvy.
 2. b. plnění právních povinností
  1. Údaje zpracovává Poskytovatel zejména v souvislosti s povinností účetní a daňové legislativy, předpisů upravujících archivnictví a vedení evidencí, případně v souvislosti s dalšími právními předpisy.
 3. c. poskytování novinek, tipů a marketingových nabídek
  1. Údaje Poskytovatel zpracovává za účelem zasílání novinek, tipů a marketingových informací o službách na základě souhlasu Osoby nebo předání takového souhlasu Poskytovateli od Zákazníka.
  2. Po udělení takového souhlasu bude Osoba kontaktována prostřednictvím e-mailu, telefonicky nebo s využitím dalších prostředků dálkové komunikace a Osoba tak získá hodnotné informace o možnostech prodeje či pronájmu nemovitostí, cenách, akčních nabídkách, službách a dalších zajímavostech.
  3. Pokud Osoba udělí tento souhlas nebo dojde k předání takového souhlasu Poskytovateli od Zákazníka, bere na vědomí, že poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné, že lze souhlas kdykoliv odvolat, a to písemně na adresu sídla společnosti, e-mailem.
  4. Neposkytnutí tohoto souhlasu nemá vliv na plnění smlouvy.
 4. d. ochrana oprávněného zájmu Poskytovatele, a to zejména s ohledem na nutnost evidence přepravy, závazků ze smluv apod.

Na základě oprávněného zájmu a zachování fungování Poskytovatele, může osobní údaje zpracovávat i pro účely případného řešení sporů či vymáhání právních nároků.

Realizace všech práv Osob je vázána na podání žádosti k Poskytovateli, a to zejména pomocí vzorové žádosti dostupné ke stažení na webovém rozhraní poskytovatele či na žádost na níže uvedeném e-mailu, který zdvořile upozorňuje, že činnost Poskytovatele je vázána právními předpisy stanovující ji mnohé povinnosti, a to zejména povinnost účetní a daňové. S odkazem na právní povinnosti může být realizace práv Osob odmítnuta či zamítnuta. Žádosti a námitky prosím podávejte elektronicky e-mailem na info@homeland.cz nebo poštou na kontaktní adresu Poskytovatele a označte ji GDPR. Poskytovatel Vaši žádost vyřídí bez zbytečného odkladu, maximálně do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, je Poskytovatel oprávněn tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás budeme informovat.

Cookies

Tzv. cookies jsou informační soubory, které se přenášejí z webové stránky na pevný disk uživatelova počítače. S pomocí cookies si webové stránky pamatují určité údaje, díky nimž je užívání stránek pro uživatele mnohem pohodlnější.

Podobně jako většina webových stránek i Stránky používají cookies z mnoha různých důvodů. Společnost HOMELAND například sleduje celkový počet návštěvníků Stránek, a to jako anonymní souhrnný počet.

Nepřejete-li si cookies stahovat nebo chcete-li, aby vás prohlížeč informoval vždy, když dojde ke stažení cookie, použijte možnosti nastavení svého webového prohlížeče. Zablokujete-li stahování všech cookies, může se stát, že nebudete moci plně využít všech vlastností Stránek.

GOOGLE ANALYTICS

Používáme nástroj google analytics za účelem analýzy, jaká místa naši návštěvníci navštěvují a jak se na našich stránkách chovají. Google může rovněž využívat anonymních informací o vašich návštěvách těchto Stránek a jiných stránek ke zlepšování svých produktů a služeb a k poskytování reklamy na zboží a služby, které by vás mohly zajímat. Více informací o tomto postupu naleznete na www.google.com/analytics.

Zásady ochrany soukromí Google Analytics

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, tak nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Volba právního řádu a jurisdikce

Užívání Stránek a tyto Podmínky se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s užíváním Stránek nebo v souvislosti s těmito Podmínkami rozhodne místně příslušný soud v České republice v souladu s českým právním řádem. V případě předložení sporu vzniklého v souvislosti s užíváním Stránek nebo v souvislosti s těmito Podmínkami jinému soudu než soudu České republiky, bude tento spor předán některému soudu České republiky a jím rozhodnut.


Kontaktujte nás

Kontaktujte nás +420 731 544 904

Prvotřídní služby a marketing pro prodej a pronájem prémiových nemovitostí a developerských projektů. Spoléháme na kreativitu, inovaci, odvážnost a optimismus. Art of Business. Měníme zavedené. Posouváme hranice.

KONTAKTY

Nové nemovitosti na Váš e-mail

Přihlaste se k odběru.